لامپ ماتد تو خالی برای چند عنصر مانند آهن و روی و با استفاده از پودر خالص این فلزات و نیز کاتدهایی از جنس تنگستن ساخته شده و کار آیی در دستگاه جذب اتمی مورد آزمایش قرار می گیرد و اثر شرایط ساخت مانند فشار و ترکیب گاز پر کننده داخل و نیز شرایط کاربری مانند ولتاژ و جریان اعمال شده به لامپ بهینه سازی خواهد شد . با ساخت این لامپ آزمایشگاه ها از خرید خارج بی نیاز می شوند .

 

لامپ پرتوی کاتدی

این وسیله از نظر ظاهر و ساختمان شبیه لامپی است که برای بررسی اثر میدانهای الکتریکی و آهنربایی پرتوهای کاتدی به کار می‌رود. تفاوت اساسی در این است که قبلاکاتد سرد بود و به علت بمباران با یونها ، الکترون گسیل می‌کرد. حالا چشم الکترونتفنگ الکترونی است که در قسمت باریک لامپ قرار دارد.
 
مفاهیم پایه لامپ پرتوی کاتدی
این وسیله از نظر ظاهر و ساختمان شبیه لامپیاست که برای بررسی اثر میدانهای الکتریکی و آهنربایی پرتوهای کاتدی به کار می‌رود. تفاوت اساسی در این است که قبلا کاتد سرد بود و به علت بمباران با یونها ، الکترونگسیل می‌کرد. حالا چشم الکترون تفنگ الکترونی است که در قسمت باریک لامپ قراردارد.
 
تفنگ الکترونی
تفنگ الکترونی عبارت است از کاتد التهابی (رشته) کهالکترون گسیل می‌کند و آند که به شکل قرصی با سوراخ کوچک با قطری برابر با ۱ تا ۳mm ساخته می‌شود. اختلاف پتانسیلی از چند صد تا چند هزار ولت بین کاتد و آند برقرارمی‌شود که در فضای بین آنها میدان الکتریکی شدیدی تشکیل می‌شود.
این میدان بهالکترودهایی که از کاتد گسیل می‌شوند تا سرعتهای بسیار بالایی شتابمی‌دهند.
کاتد داخل استوانه فلزی است که به آن ولتاژ مثبتی (نسبت به کاتد) اعمالمی‌شود که اندکی از ولتاژ آند کمتر است. عمل مشترک این استوانه و آند باعث می‌شوندکه تقریبا تمام الکترونها در سوراخ آند جمع (کانونش پرتوهای کاتدی) و از آن به شکلنوار باریکی ، یعنی باریکه الکترونی ، خارج شوند. در محلی که این باریکه به پردهمی‌خورد (ته لامپ که با ماده لیان پوشیده شده است)، نقطه تابان روشنی ظاهرمی‌شود.
طرز کار لامپ پرتوی کاتدی
باریکه الکترونی خارج شونده از تفنگالکترونی ، در مسیرش به طرف پرده ، از بین دو جفت صفحه‌های فلزی موازی می‌گذرند. اگر به جفت صفحه‌های اول ، ولتاژی اعمال شود، میدان یکنواختی ایجاد می‌شود والکترونهایی را که از آن می‌گذرند به طرف صفحه‌ای مثبت منحرف می‌کند و لکه روشن رویپرده در امتداد افقی به طرف چپ یا راست منحرف خواهد شد. به همین ترتیب ، اگر ولتاژیبه جفت صفحات دوم اعمال شود تا باریکه به طرف صفحه مثبت منحرف می‌گردد و لکه روشنروی پرده در امتداد قائم به طرف بالا یا پایین تغییر مکان می‌دهند.
سپس از رویجا بجایی لکه روشن روی پرده می‌توان در مورد ولتاژ اعمال شده بر صفحات منحرف کننده، نظر داد. در اینجا چیز مهم و حائز اهمیت این است که به علت جرم اینرسی ناچیزالکترونها ، به هر تغییر ولتاژ روی صفحات خیلی سریع واکنش نشان می‌دهد. بنابراینلامپ پرتوی کاتدی را می‌توان برای ردیابی فرآیندهایی که در آنها تغییرات بسیار سریعولتاژ و جریان روی می‌دهند بکار برد. مسائلی از این نوع در مهندسی رادیو که در آنجاجریانها و ولتاژها چندین میلیون بار در ثانیه تغییر می‌کنند بسیار حائز اهمیتاست.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 مهر 1388    | توسط: ریباز سلیمی    |    | نظرات()